Історія кафедри


Заснування кафедри

Кафедра свою історію розпочинає з 1972 року, коли Кременчуцький загально-технічний факультет Полтавського інженерно-будівельного інституту був реорганізований у філіал Харківського автодорожнього інституту. Одночасно була створена кафедра «Вищої математики і теоретичної механіки».Очолив кафедру кавалер ордена «Знак Почета», кандидат технічних наук, доцент Овчарук Олександр Максимович.

У 1974 році кафедра реорганізувалася у кафедру «Вищої математики», а її завідувачем, у 1975 році (Наказ № 500 від 4.03.75 р. (м. Харків)) був обраний кандидат фізико-математичних наук, доцент Зінов’єв Анатолій Семенович, який очолював її на протязі 10 років. До складу кафедри увійшли кандидати фізико-математичних наук, доценти Кіба Станіслав Петрович, Семенов Валерій Олегович, Шевченко Володимир Митрофанович, старший викладач Погоріла Лариса Василівна, асистенти Голубецька Валентина Леонідівна, Карвацька Лідія Іванівна, Наумова Людмила Миколаївна, Русаловська Адель Валентинівна. Трохи пізніше на кафедру прийшли працювати кандидат технічних наук, доцент Хабло Григорій Петрович, асистенти Дворова Людмила Михайлівна, Дерієнко Іван Іванович, Ємець Тетяна Герардівна, Кашкан Василь Іванович, Наконечний Віктор Володимирович, Шаблій В’ячеслав Петрович.

Основними проблемами, що стояли перед колективом кафедри, були: створення матеріальної бази кафедри, підвищення науково-методичного рівня лекцій і практичних занять з математичних дисциплін, які викладались кафедрою, визначення основних напрямів науково-дослідницької роботи та підвищення кваліфікації молодих викладачів кафедри шляхом підготовки та захисту дисертацій.

За короткий час викладачами кафедри були розроблені і впроваджені у навчальний процес наочні моделі ліній та поверхонь, плакати та таблиці з усіх найважливіших розділів курсу вищої математики, переглянуті робочі програми та підготовлені відповідні методичні рекомендації, щодо самостійної роботи студентів.

Розвиток науково-дослідної роботи у період з 1975 до 1990 року значно зріс після встановлення тісних зв’язків кафедри з Інститутом кібернетики АН УССР, зокрема, відділом магнітної левітації, який очолював у той час доктор технічних наук, професор Козоріз Василь Васильович. Результати спільних наукових досліджень були опубліковані у науковому журналі «Доклады АН УССР». Цей напрям досліджень перетворився в одну з найважливіших госпрозрахункових науково-дослідницьких робіт філіалу. Керував роботами доцент Зінов’єв А.С.За результатами цих розробок асистенти Славко Геннадій Володимирович, Шаблій В’ячеслав Петрович та Кашкан Василь Іванович захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Згодом у 1994 р. Шаблій В.П. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, яка була продовженням спільних наукових робіт з Інститутом кібернетики НАНУ. У 1993 році Шаблій В.П. був обраний у Сполучених Штатах Америки дійсним членом Міжнародної транспортної академії САЄ.

Висока кваліфікація викладачів кафедри, їх ефективна науково-методична та науково-дослідницька робота стали основними критеріями того, що саме при кафедрі вищої математики був відкритий перший обчислювальний центр філіалу, основною обчислювальною машиною якого стала «Наірі-К». Керівником цього підрозділу був призначений Рогозний Юрій Олексійович, а до його штату увійшли Грищенко Лідія Олексіївна, Дзюба Ольга Михайлівна, Осокін Геннадій Іванович, Павленко Валентина Володимирівна та інші. З появою такого підрозділу кафедра вищої математики почала систематичну роботу по впровадженню обчислювальної техніки і інформаційних технологій як у навчальний процес, так і у наукові розробки, які проводилися з провідними підприємствами міста Кременчука: заводами КРАЗ, Дормаш, нафтопереробним заводом та іншими. У 1985 році Зінов’єв А.С. був призначений деканом машинобудівного факультету.

У 1985 році на посаду завідуючого кафедрою вищої математики обраний кандидат фізико-математичних наук, доцент Семенов Валерій Олегович (Наказ № 1158-ІІ від 9.07.85 р. (м. Харків)).

У цей же період на кафедру прийшли працювати доценти Ляшенко Віктор Павлович та Зайцев Євген Павлович (1991р.). Крім них викладацький склад кафедри поповнився молодими викладачами Набок Тетяна Андріїна (1992 р.), Галаган Олег Григорович(1993 р.), Кирилаха Наталія Григорівна, Славко Олександр Володимирович. Таким чином, штатний склад кафедри збільшився до 20 співробітників, у тому числі: викладачів – 12-16 осіб, наукових співробітників – 4-6 осіб, допоміжний персонал – 1-2 особи.

Викладачі кафедри продовжували удосконалювати науково-методичну роботу щодо забезпечення навчального процесу. Особливо інтенсивною ця робота стала після відкриття стаціонару за окремими спеціальностями та створення денного підготовчого відділення. В нових умовах виникла необхідність створення нових навчальних та робочих програм, методичних розробок, всього навчально-методичного комплексу дисциплін. Найбільш плідно у цьому напрямку працювали доценти Киба С.П., Наконечний В.В., Зайцев Є.П., Ляшенко В.П.

У 1996 році кафедру очолив доктор технічних наук Шаблій В’ячеслав Петрович (Наказ № 117-ІІ від 26.01.96 р. по Кременчуцькій філії ХДПУ). На кафедру прийшли працювати асистентами молоді викладачі Дерієнко А.І., Дерієнко Л.В., Маркевич А.Г., Грицюк О.С., Галаган А.І., Киба І.І., Петерс Ю.О.


Новий етап розвитку кафедри

У 2002 році кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Васильович Богобоящий (Наказ № 398-ІІ від 21.08.02 р). Одночасно він був призначений деканом економічного факультету. У 2003 році кафедра була перейменована в кафедру «Інформатики і вищої математики» (наказ № 196-І від 17.11. 2003 р.).

До цього часу кафедра не була випускаючою. У 2003 році розпочалася робота щодо ліцензування підготовки бакалаврів за напрямом «Прикладна математика». Відповідальним за ліцензування на кафедрі був призначений заступник завідувача кафедри кандидат фізико-математичних наук, доцент Віктор Павлович Ляшенко.

З березня 2005 року обов’язки завідувача кафедрою були покладені на доцента Ляшенка Віктора Павловича (Наказ № 137-ІІ від 28.02.05 р). Влітку 2005 року кафедра отримала дозвіл МОН України на підготовку бакалаврів за напрямом «Прикладна математика», з ліцензійним обсягом 25 осіб.

Після отримання ліцензії викладачі кафедри активно включились у розробку методичного забезпечення навчального процесу. Були створені методичні колективи, які очолили досвідчені викладачі: доценти Ляшенко В.П., Славко Г.В., старший викладач Набок Т.А. На кафедру прийшли працювати доцентами кандидати фізико-математичних наук Глухов Юрій Петрович, Сапцін Володимир Михайлович (2005 р.), Черненко Варвара Петрівна (2007 р.), повернулися працювати на кафедру досвідчені доценти Зінов’єв А.С., Семенов В.О., асистентами Скотнікова Л.М., Кобильська О.Б., Григорова Т.А., Замарева О.Г., Іванова М.М., Пузир М.С. Прийшли працювати асистентами на кафедру кращі випускники кафедри Нечепуренко О.І. (2009р.), Бриль Т.С. (2010р.), Калініченко Д.М. (2011р.). Вони активно включились у підготовку та проведення навчального процесу.

Викладачі активно підвищували свій науковий та педагогічний рівень. Захистили дисертації та здобули наукові ступені кандидатів фізико – математичних наук асистенти Кирилаха Н.Г. (2004 р.), Кобильська О.Б. (2011 р.), кандидатів технічних наук асистенти Дерієнко А.І. (2007 р.), Григорова Т.А. (2011 р.), доктора технічних наук доцент Ляшенко В.П. (2012 р.). За період з 2004 року до 2009 року по новим дисциплінам було підготовлено біля 100 навчально-методичних розробок, у яких були задіяні майже усі викладачі кафедри. У 2008 р. було підготовлено Ляшенком В.П. та Набок Т.А. та видано з грифом МОН перший навчальний посібник «Вища математика». У 2009 році кафедра отримала ліцензію та розпочала підготовку бакалаврів за напрямом «Інформатика», а у 2011 році пройшла акредитацію та отримала дозвіл МОН до 2021 року випускати бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом та спеціальністю «Інформатика».


Наука – один з головних напрямів роботи кафедри

На протязі всього існування кафедри важливе значення мала наукова робота. Увесь час викладачі кафедри приймали участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових робіт. У 1998 році на кафедрі була відкрита аспірантура за спеціальністю «динаміка і міцність машин», а у 2012 році аспірантура за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи», у якій навчалися молоді викладачі кафедри. Дозвіл бути науковими керівниками отримали доценти В.П. Ляшенко, Г.В. Славко, Є.П.Зайцев. Під науковим керівництвом доцента Ляшенка В.П. були захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук асистенти Кирилаха Н.Г. (2004 рік), Григорова Т.А. (2011 рік), Кобильська О.Б. (2011 рік) за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи». У 2013 році на кафедрі була відкрита докторантура за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи». Дозвіл на підготовку докторантів отримав професор Ляшенко В.П. У 2012 році отримали звання доцентів кафедри інформатики і вищої математики кандидати фізико-математичних наук Черненко В.П., Кобильська О.Б. та Григорова Т.А.

За час свого існування співробітники кафедри прийняли участь у десятках всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Ними, щорічно у фахових та інших виданнях України та за її межами, друкується більше 30 наукових публікацій. Викладачами кафедри отримано більше 10 патентів України на винахід, опубліковано монографії співавторами яких стали доценти Глухов Ю.П., Сапцин В.М. Семенов В.О., Дерієнко А.І., Славко Г.В., Кобильська О.Б., Григорова Т.А., а також асистент Киба І.І.. Вченими кафедри проводились та проводяться наукові розробки у різних галузях науки та виробництва. За останні 15 років кафедра проводила та виконувала наукові договори з підприємствами Міністерства промислової політики України (ДІЦТС «Світкермет») (2004-2005 р.р.), приймала участь у виконанні держбюджетних договорів з МОН України (2000-2002, 2005-2007, 2010-2011 р.р.) у спільному міжнародному проекті з Університетом м. Любляни (Словенія) (2006-2007 р.р.) виконувала госпрозрахункові договори з фірмами та організаціями України, Німеччини, Франції (2010-2014 р.р).

У 2014 році доцент Кобильська О.Б. за наукову роботу «Нелокальні задачі у математичних моделях» отримала Грант Президента України.

Починаючи з 2005 року на кафедрі започаткована наукова робота студентів. Цю роботу очолили доценти Кобильська О.Б., Дерієнко А.І., Григорова Т.А. Славко Г.В. Студентами напряму «Прикладна математика» та «Інформатика» зроблено ряд доповідей на конференціях різного рівня, серед них міжнародна конференція у Польщі (ст. гр. І-08-1м Настенко О.І.), (ст. гр. І-14-1м Цуканова Р.В), де студенти робили доповіді англійською мовою.

Також студенти приймали участь у фіналах конкурсів наукових робіт у номінаціях «Інформатика та кібернетика» (ст. гр. І-08-1м Настенко О., гр. І-05-1 Геращенко С., Коваль М., гр. І-06-1 Машкевич О., гр. І-07-1 Малахов С. гр. І-10-1 Заволока В.В., Ляшук В.І.), де стали переможцями та отримали дипломи І-го та ІІ-го ступенів. Студенти Заволока В.В. та Ляшук В.І. 24-26 березня 2014 р. у Вінницькому національному технічному університеті були нагороджені дипломами переможців І ступеня.