Публікації


Thermal Process in Compound-Structure Permanent-Magnet Synchronous Machine

Victor Lyashenko, Elena Kobilskaya, Olga Demyanchenko, Tetiana Nabok

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19) – Kremenchuk , 2019

Дата публікації : 23.09.2019


Математична модель теплообміну у валковому калібрі

Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П., Кобильська О.Б.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна/ – Вип. 42.

Дата публікації : 18.09.2019


Temperature Field Distribution in Spoke-type Permanent Magnet Synchronous Machines

V. Lyashenko, A. Zaika, O. Demyanchenko, E. Kobilskaya, T. Nabok

11 International Conference Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’19, AIP Conference Proceedings

Дата публікації : 20.06.2019


Теплова умова спряження у двошаровій області

Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П.

Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2(69), Ч.3. – Херсон: ХНТУ, 2019.

Дата публікації : 11.04.2019


Mathematical Model of heat Transfer in an Electric Machine

V. Lyashenko, E. Kobilskaya, A. Zaika, O. Demyanchenko, T. Hryhorova

Tenth International Conference Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’18, AIP Conference Proceedings

Дата публікації : 20.06.2018


Моделювання теплового стану електричної машини

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Праці Міжнародної науково-технічної конференції «КМНТ-2018»

Дата публікації : 22.05.2018


Математична модель температурного поля валків під час прокатки стрічки

Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П.

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(66). – Херсон: ХНТУ, 2018.

Дата публікації : 22.03.2018


The Generalized Mathematical Model of Heat Conduction in a Complex Multi-layered Area

V. Lyashenko, A. Zaika, O. Hrytsiuk, E. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings, 22-26 June 2017. –Albena (Bulgaria), 2017

Дата публікації : 21.11.2017


Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областях

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Дем’янченко О.П.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2017 (107)

Дата публікації : 21.11.2017


Mathematical Model in Electrical Machine

Viktor Lyashenko, Dmitry Rod'kin, Elena Kobilskaya, Maryna Martynenko, Olga Demyanchenko

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’17). – Kremenchuk 2017

Дата публікації : 15.11.2017


Нелінійні інтегральні рівняння у математичних моделях теплообміну рухомого осесиметричного середовища

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Бриль Т.С., Дям’янченко О.П.

Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 3(62), Том 2.

Дата публікації : 17.09.2017


Математична модель зі складними умовами теплообміну у сферичній області

В. П. Ляшенко, А. Е. Козир, О. П. Дем’янченко

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 5/2017

Дата публікації : 10.07.2017


Метод інтегральних рівнянь у задачах теплообміну

Ляшенко В.П. Т.С. Бриль, О.П. Дям’янченко, О.Б. Кобильська

Труды XVIII Международного симпозиума МДОЗМФ-2017

Дата публікації : 26.06.2017


Моделирование процесса распространения тепла в сферической области под действием импульсных источников

Ляшенко В.П., Кобыльская Е.Б.

Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 3(58). – Херсон: ХНТУ, 2016

Дата публікації : 12.09.2016


Математична модель прокатки тонкої і надтонкої стрічки із тугоплавких і важкодеформованих металів

Ляшенко В.П., Аніськов О.В.

Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 42

Дата публікації : 11.09.2016


Математична модель теплового процесу із невідомою функцією джерела

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2016 (101)

Дата публікації : 19.08.2016


Methods for Solving of Inverse Heat Conduction Problems

V. Lyashenko, E. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings. –Albena (Bulgaria), 2016

Дата публікації : 22.06.2016


Modeling of Thermal Processes in Spherical Area

V. Lyashenko, O. Demyanchenko

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings. –Albena (Bulgaria), 2016.

Дата публікації : 22.06.2016


Моделювання процесу розповсюдження тепла у двошаровому циліндрі з різними теплофізичними характеристиками

В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська, Т.А. Григорова

Труды международной научно-технической конференции «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях». – ХНУ им. В.Н. Каразина

Дата публікації : 26.05.2016


Відновлення імпульсного джерела тепла в задачі теплопровідності

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –Вип. 2/2016 (97)

Дата публікації : 19.04.2016


Інтегро-апроксимаційні технології аналізу моделей забруднення грунтових вод у складних гідрогеологічних умовах

В.П. Ляшенко, В.І. Біленко, А.В. Пасенко, О.Б. Стеля, О.Б. Сьомик

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –Вип. 2/2016 (97)

Дата публікації : 14.03.2016


Організація системи самостійної роботи студентів із використанням елементів дистанційного навчання

В.П. Ляшенко, М.С. Пузир

Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету «Педагогіка вищої школи...». – Вип. 12 (55)

Дата публікації : 14.12.2015


Чисельно-аналітичний метод у математичних моделях високотемпературних процесів

Слесаренко А.П., Дем’янченко О.П., Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(54)

Дата публікації : 13.09.2015


Copper strip electroplastic rolling

Victor Lyashenko, Elena Kobilskaya, Aleksandr Aniskov

Metalurgical and Mining Industry. – 2015. – № 2

Дата публікації : 01.09.2015


Contact of Boundary-value Problems and Nonlocal Problems in Mathematical Models of Heat Transfer

V. Lyashenko, O. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings. –Albena (Bulgaria), 2015

Дата публікації : 28.06.2015


Нелокальні та крайові задачі у математичних моделях теплообміну

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Труды XVІІ международного симпозиума (МДОЗМФ-2015), Харьков-Сумы, 2015.

Дата публікації : 03.06.2015


Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов. Часть 1. Постановка задачи. Решение уравнения магнитной цепи

В.П. Ляшенко, М.В. Загирняк, В.М. Усатюк, А.П. Оксанич, А.В. Никитина

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 2/2015 (91)

Дата публікації : 02.03.2015


Моделирование процесса импульсной тепловой обработки проволоки

Ляшенко В.П., Кобыльская Е.Б., Калиниченко Д.М.

Труды конференции «Необратимые процессы в природе и технике», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015

Дата публікації : 27.01.2015


Моделювання термопружного стану під час електропластичної деформації

В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильска, А.В. Анісков

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(50). – Херсон: ХНТУ, 2014. – С. 350–354.

Розглядається математична модель температурного та напруженого стану рухомого ізотропного осесимметричного середовища з періодично діючим імпульсним джерелом тепла. Математична модель у вигляді системи крайових задач для диференціальних рівнянь теплопровідності і термопружності описує процеси, що відбуваються у тонкому рухомому дроті під час електропластичної деформації. Вивчаються особливості впливу імпульсних джерел тепла на температурний розподіл та розподіл напружень і переміщень. Досліджується залежності між механічною напругою і нагрівом зразків при пропусканні імпульсів струму. Отримані чисельні розрахунки для цинку, міді та неметалевих сплавів, побудовані графіки температурних розподілів та розподілів напружень і переміщень під час електропластичної деформації. Показано, що під дією імпульсного струму пластичність збільшується до 40 %.

Дата публікації : 15.09.2014


The concentrator of the fire extinguishing system

V. Lyashenko, M. Zagirnyak, A. Zinoviev, Y. Soloviev, Ossokine Guennadi

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2/2014 (85). – С. 73–78.

A concentrator intended for collect and processing signals of the origin of fire from different sensors and devices is developed.Information from the sensors is transmitted through the system of main and remote concentrators to the fire extinguishing system. The information system is based on the continuous notion of the process of fire occurrence. This system allows one to read the signals from sensors and transmit them to the control panel located at a considerable distance from the seat of fire.Operation of space-time transformation of information (STTI) is defined as an action that combines scanning, measurement, data processing and issuing control signals. CAN interface is created to provide a high level of data protection against damages during operation under difficult conditions.

Розроблено концентратор системи пожежегасіння, що складається з основних і віддалених концентраторів. Запропонована інформаційна система пожежегасіння дозволяє збирати та обробляти сигнали про виникнення пожежі від різноманітних датчиків і пристроїв. В основу інформаційної системи покладені континуальні уяв­лення про процес виникнення пожежі. Через систему основних і віддалених концентраторів інформація обробля­ється в інформаційній системі та передається на пульт керування, що розташований на значній відстані від джерела пожежі. Операція просторово-часового перетворення інформації визначена як дія, у якій поєднано сканування вимір та обробка інформації з наступною передачею керуючих сигналів. Для забезпечення високого рівня захисту інформації від ураження під час роботи в складних умовах і сповіщати про пожежу у реальному часі створено CAN інтерфейс.

Дата публікації : 13.02.2014


Использование дельта-функции Дирака в математических моделях

В.П. Ляшенко

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (80), – С. 66–69.

Розглядаються математичні моделі температурних полів нескінченної осесиметричної області, що розігрівається рухомим зосередженим внутрішнім джерелом тепла. Джерело тепла представлено за допомогою дельта–функції Дірака. Після застосування перетворення Фур’є - Ляпласа однорідна крайова задача для рівняння теплопровідності зведена зведена до задачі Штурма-Ліувілля для звичайного диференціального рівняння. Отримані аналітичні розв’язки спрощених задач Запропонована структура алгоритму розв’язку нелінійної задачі та блок-схема керування температурним полем на основі запропонованого алгоритму. Проведені чисельні експерименти та побудовані температурні розподіли.

Дата публікації : 10.10.2013


Разработка структуры системы управления процессом термической обработки на основе программного модуля

В.П. Ляшенко

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (79), – С. 41–45.

Предложена структура системы управления процессами спекания и термической, в частности термоциклической обработки изделий из материалов получаемых методами порошковой металлургии. Структура системы построена на основе программного модуля, позволяющего вычислять параметры управления температурным полем изделия, нагреваемого внутренними и вешними источниками тепла. Программный модуль включает в себя интерфейс численных расчетов распределения температуры изделия, разогреваемого внутренними и внешними источниками тепла, интерфейс определения параметров управления температурным полем, интерфейс подключения к системе управления технологическим процессом для передачи данных на задатчик температуры. Предложены алгоритм численного решения задач и блок-схема системы управления, проведены численные эксперименты, построены графики температурных распределений.

Дата публікації : 15.09.2013


Температурное поле бесконечного цилиндра с подвижным источником тепла

В.П. Ляшенко

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія мат. модел. Інфор. технології. Автом. сист. упр. – Харків: ХНУ, 2013. – Вип. 21 (№ 1058). – С. 97–103.

В работе рассмотрена математическая модель температурного поля бесконечного цилиндра, разогреваемого движущимся, рассредоточенным на конечном отрезке источником тепла. Этот источник представлен с помощью единичной функции Хевисайда. Математическая модель построена в виде нелинейной краевой задачи на сопряжение для уравнения теплопроводности. Путем преобразований, задача сведена к решению системы краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка с условиями сопряжения. В линейном случае получено решение задачи и построен график температурного распределения.

Дата публікації : 12.09.2013


The process control of electroplastic deformation ultrafine wire

Aleksandr ANISKOV, Victor LYASHENKO, Elena KOBYLSKAYA

Proceeding of scientific and student’s works in the field of Industrial Electrical Engineering. – Kosice, may 2013. – Vol. 2, part 1. – РP. 87–90.

 The mathematical model of the temperature field of the heating zone of wire, which moves with a variable rate is offered. Wire internal pulsed source of heat warming up. Parameters control of heating are determined from the solution of the inverse problem for the heat equation. The system control of process electroplastic deformation is developed. Numerical experiments carried out. Parameters control of temperature field during the transition process are defined.

Предложена математическая модель температурного поля зоны нагрева проволоки, движущейся с переменной скоростью. Проволока разогревается внутренним импульсным источником тепла. Параметры управления нагревом определяются путем решения обратной задачи для уравнения теплопроводности. Разработана система управления процессом электропластической деформации, которая включает в себя вычислительное устройство, где реализуется алгоритм определения параметров управления импульсным источником тепла. Проведены численные эксперименты и определены параметры управления температурным полем во время переходного процесса.

Дата публікації : 10.09.2013


Определение параметров управления движущегося сосредоточенного источника тепла

В.П. Ляшенко

Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків, 2013. – Вип.16 (989), 2013. – С. 177–182.

Предложена математическая модель температурного поля бесконечного цилиндра, разогреваемого движущимся внутренним источником тепла. Источник тепла представлен с применением дельта-функции Дирака. Получены аналитические решения упрощенных задач и определены параметры управления температурным полем. Предложена структура алгоритма решения нелинейной задачи и блок-схема системы управления температурным полем на основе разработанного алгоритма. Проведены численные эксперименты, построено температурное распределение для технологического процесса термической обработки вольфрамовой проволоки. На основе решения нелинейной задачи, для системы управления, построен график зависимости силы тока нагрева от времени.

Дата публікації : 10.04.2013


Моделювання процесу високотемпературної дифузії у двокомпонентному виробі

Т.А. Григорова, В.П. Ляшенко, А.С. Зінов'єв

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 2(45). – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 111–115.

Під час гарячого пресування та спікання спресованого виробу із порошкових матеріалів концентрація пластифікатора та легкоплавких домішок змінюється за рахунок дифузії, витрат на хімічні реакції та конвективного переносу уздовж однієї або всіх координатних осей зі швидкістю. Породжувані усередині, а також діючі із зовні джерела тепла приводять до нагрівання виробу та дифузії легкоплавких домішок, по порах та границях зерен за його межі.

Математична модель, де розглядалася дифузія легкоплавких компонентів під час спікання та гарячого пресування виробів не враховувала залежність зміни концентрації пластифікатора та легкоплавких домішок у виробі від температури.

Метою роботи є аналіз та дослідження зміни концентрації пластифікатора у виробі під час процесу спікання під дією градієнта температури нагрівання.

Дата публікації : 16.05.2012


Застосування ітераційних методів до визначення параметрів керування температурним полем

В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 4/2012 (75). – С. 34–37.

Розглядається математична модель теплового процесу, що відбувається у рухомому осесиметричномуізотропному середовищі з періодично діючим джерелом тепла. Для визначення параметра керування тепловим процесом розв’язана обернена задача з інтегральною умовою для рівняння теплопровідності. Запропонована методика визначення параметра керування температурним полем. Обернена задача теплопровідності представлена в екстремальній постановці. Для розв’язання отриманої задачі використано ітераційні методи. Знайдено параметри керування температурним полем для різних матеріалів і різних умов теплообміну поверхні циліндра.

Дата публікації : 16.05.2012


Информатика как источник формирования современного мировоззрения

В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова

Теоретичний та науково-методичний часопис. № 3 (46), «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Черкаси, 2012. – С. 492–497.

Проаналізовані питання, які вивчає інформатика та яким чином вони впливають на формування сучасного наукового світогляду. Виділено питання, яким приділяється недостатньо уваги і проаналізовано як це впливає на формування сучасного наукового світогляду у школяра і як результат у студента вищої школи - майбутнього фахівця.

Дата публікації : 10.04.2012


Дидактична модель процесу математичної підготовки фахівців інженерного спрямування з включенням інформаційно-компютерних технологій

В.П. Ляшенко, О.С. Грицюк

Теоретичний та науково-методичний часопис. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Черкаси, 2012. – 3(46). – С. 498–505.

Рассматриваются пути внедрения информационно-компьютерных технологий в математическую подготовку будущих инженеров. Анализируется дидактическая модель подготовки инженеров, предполагающая широкое внедрение информационно-компьютерных технологий в систему математических методов обеспечения формирования математической компетентности, выражающейся в способности применять в профессиональной деятельности методы компьютерной математики во время решения инженерных задач.

Дата публікації : 10.04.2012