Публікації


The concentrator of the fire extinguishing system

V. Lyashenko, M. Zagirnyak, A. Zinoviev, Y. Soloviev, Ossokine Guennadi

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2/2014 (85). – С. 73–78.

A concentrator intended for collect and processing signals of the origin of fire from different sensors and devices is developed.Information from the sensors is transmitted through the system of main and remote concentrators to the fire extinguishing system. The information system is based on the continuous notion of the process of fire occurrence. This system allows one to read the signals from sensors and transmit them to the control panel located at a considerable distance from the seat of fire.Operation of space-time transformation of information (STTI) is defined as an action that combines scanning, measurement, data processing and issuing control signals. CAN interface is created to provide a high level of data protection against damages during operation under difficult conditions.

Розроблено концентратор системи пожежегасіння, що складається з основних і віддалених концентраторів. Запропонована інформаційна система пожежегасіння дозволяє збирати та обробляти сигнали про виникнення пожежі від різноманітних датчиків і пристроїв. В основу інформаційної системи покладені континуальні уяв­лення про процес виникнення пожежі. Через систему основних і віддалених концентраторів інформація обробля­ється в інформаційній системі та передається на пульт керування, що розташований на значній відстані від джерела пожежі. Операція просторово-часового перетворення інформації визначена як дія, у якій поєднано сканування вимір та обробка інформації з наступною передачею керуючих сигналів. Для забезпечення високого рівня захисту інформації від ураження під час роботи в складних умовах і сповіщати про пожежу у реальному часі створено CAN інтерфейс.

Дата публікації : 13.02.2014


Моделювання процесу високотемпературної дифузії у двокомпонентному виробі

Т.А. Григорова, В.П. Ляшенко, А.С. Зінов'єв

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 2(45). – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 111–115.

Під час гарячого пресування та спікання спресованого виробу із порошкових матеріалів концентрація пластифікатора та легкоплавких домішок змінюється за рахунок дифузії, витрат на хімічні реакції та конвективного переносу уздовж однієї або всіх координатних осей зі швидкістю. Породжувані усередині, а також діючі із зовні джерела тепла приводять до нагрівання виробу та дифузії легкоплавких домішок, по порах та границях зерен за його межі.

Математична модель, де розглядалася дифузія легкоплавких компонентів під час спікання та гарячого пресування виробів не враховувала залежність зміни концентрації пластифікатора та легкоплавких домішок у виробі від температури.

Метою роботи є аналіз та дослідження зміни концентрації пластифікатора у виробі під час процесу спікання під дією градієнта температури нагрівання.

Дата публікації : 16.05.2012