Публікації


Thermal Process in Compound-Structure Permanent-Magnet Synchronous Machine

Victor Lyashenko, Elena Kobilskaya, Olga Demyanchenko, Tetiana Nabok

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19) – Kremenchuk , 2019

Дата публікації : 23.09.2019


Математична модель теплообміну у валковому калібрі

Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П., Кобильська О.Б.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна/ – Вип. 42.

Дата публікації : 18.09.2019


Temperature Field Distribution in Spoke-type Permanent Magnet Synchronous Machines

V. Lyashenko, A. Zaika, O. Demyanchenko, E. Kobilskaya, T. Nabok

11 International Conference Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’19, AIP Conference Proceedings

Дата публікації : 20.06.2019


Mathematical Model of heat Transfer in an Electric Machine

V. Lyashenko, E. Kobilskaya, A. Zaika, O. Demyanchenko, T. Hryhorova

Tenth International Conference Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’18, AIP Conference Proceedings

Дата публікації : 20.06.2018


Моделювання теплового стану електричної машини

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Праці Міжнародної науково-технічної конференції «КМНТ-2018»

Дата публікації : 22.05.2018


The Generalized Mathematical Model of Heat Conduction in a Complex Multi-layered Area

V. Lyashenko, A. Zaika, O. Hrytsiuk, E. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings, 22-26 June 2017. –Albena (Bulgaria), 2017

Дата публікації : 21.11.2017


Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областях

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Дем’янченко О.П.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2017 (107)

Дата публікації : 21.11.2017


Mathematical Model in Electrical Machine

Viktor Lyashenko, Dmitry Rod'kin, Elena Kobilskaya, Maryna Martynenko, Olga Demyanchenko

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’17). – Kremenchuk 2017

Дата публікації : 15.11.2017


Нелінійні інтегральні рівняння у математичних моделях теплообміну рухомого осесиметричного середовища

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Бриль Т.С., Дям’янченко О.П.

Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 3(62), Том 2.

Дата публікації : 17.09.2017


Метод інтегральних рівнянь у задачах теплообміну

Ляшенко В.П. Т.С. Бриль, О.П. Дям’янченко, О.Б. Кобильська

Труды XVIII Международного симпозиума МДОЗМФ-2017

Дата публікації : 26.06.2017


Моделирование процесса распространения тепла в сферической области под действием импульсных источников

Ляшенко В.П., Кобыльская Е.Б.

Вісник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 3(58). – Херсон: ХНТУ, 2016

Дата публікації : 12.09.2016


Математична модель теплового процесу із невідомою функцією джерела

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2016 (101)

Дата публікації : 19.08.2016


Methods for Solving of Inverse Heat Conduction Problems

V. Lyashenko, E. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings. –Albena (Bulgaria), 2016

Дата публікації : 22.06.2016


Моделювання процесу розповсюдження тепла у двошаровому циліндрі з різними теплофізичними характеристиками

В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська, Т.А. Григорова

Труды международной научно-технической конференции «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях». – ХНУ им. В.Н. Каразина

Дата публікації : 26.05.2016


Відновлення імпульсного джерела тепла в задачі теплопровідності

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –Вип. 2/2016 (97)

Дата публікації : 19.04.2016


Чисельно-аналітичний метод у математичних моделях високотемпературних процесів

Слесаренко А.П., Дем’янченко О.П., Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(54)

Дата публікації : 13.09.2015


Copper strip electroplastic rolling

Victor Lyashenko, Elena Kobilskaya, Aleksandr Aniskov

Metalurgical and Mining Industry. – 2015. – № 2

Дата публікації : 01.09.2015


Contact of Boundary-value Problems and Nonlocal Problems in Mathematical Models of Heat Transfer

V. Lyashenko, O. Kobilskaya

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference Proceedings. –Albena (Bulgaria), 2015

Дата публікації : 28.06.2015


Нелокальні та крайові задачі у математичних моделях теплообміну

Ляшенко В.П., Кобильська О.Б.

Труды XVІІ международного симпозиума (МДОЗМФ-2015), Харьков-Сумы, 2015.

Дата публікації : 03.06.2015


Нелинейные преобразования с рядами Фурье в применении к задачам электротехники

Родькин Д.И., Ченчевой В.В., Кобыльская Е.Б.

Науково-виробничий журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі системи». – Вип. 1/2015(29)

Дата публікації : 09.03.2015


Моделирование процесса импульсной тепловой обработки проволоки

Ляшенко В.П., Кобыльская Е.Б., Калиниченко Д.М.

Труды конференции «Необратимые процессы в природе и технике», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015

Дата публікації : 27.01.2015


Моделювання термопружного стану під час електропластичної деформації

В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильска, А.В. Анісков

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(50). – Херсон: ХНТУ, 2014. – С. 350–354.

Розглядається математична модель температурного та напруженого стану рухомого ізотропного осесимметричного середовища з періодично діючим імпульсним джерелом тепла. Математична модель у вигляді системи крайових задач для диференціальних рівнянь теплопровідності і термопружності описує процеси, що відбуваються у тонкому рухомому дроті під час електропластичної деформації. Вивчаються особливості впливу імпульсних джерел тепла на температурний розподіл та розподіл напружень і переміщень. Досліджується залежності між механічною напругою і нагрівом зразків при пропусканні імпульсів струму. Отримані чисельні розрахунки для цинку, міді та неметалевих сплавів, побудовані графіки температурних розподілів та розподілів напружень і переміщень під час електропластичної деформації. Показано, що під дією імпульсного струму пластичність збільшується до 40 %.

Дата публікації : 15.09.2014


Задача керування джерелом тепла

Кобильська О. Б.

Наук. збірник «Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології». – Львів: ІППММ ім. Я.С. ПідстригППача НАН України, 2013. – № 17. – С. 65–71.

Розглянуто математичну модель процесу електропластичної деформації рухомого дроту у вигляді нелінійної крайової задачі для рівняння теплопровідності рухомої циліндричної області з періодично діючим у ній внутрішнім джерелом тепла. Розглянуто задачу керування імпульсним джерелом тепла під час процесу електропластичної деформації. Запропонована методика визначення параметракерування температурним полем. Якість керування оцінювалась за допомогою квадратичного функціоналу якості, що визначений на розв’язках нестаціонарного рівняння теплопровідності. Умови оптимальності формулюються у вигляді системи рівнянь для вихідного і спряженого стануциліндричної області. Розв’язок системи знайдено ітераційним методом. Для пошуку додаткової інформації, необхідної для постановки задачі керування джерелом тепла в нестаціонарній задачі теплопровідності використовується інтегральна умова, що виражає баланс енергії зони нагрівання. Проведені числові розрахунки температурних розподілів.

Дата публікації : 12.09.2013


The process control of electroplastic deformation ultrafine wire

Aleksandr ANISKOV, Victor LYASHENKO, Elena KOBYLSKAYA

Proceeding of scientific and student’s works in the field of Industrial Electrical Engineering. – Kosice, may 2013. – Vol. 2, part 1. – РP. 87–90.

 The mathematical model of the temperature field of the heating zone of wire, which moves with a variable rate is offered. Wire internal pulsed source of heat warming up. Parameters control of heating are determined from the solution of the inverse problem for the heat equation. The system control of process electroplastic deformation is developed. Numerical experiments carried out. Parameters control of temperature field during the transition process are defined.

Предложена математическая модель температурного поля зоны нагрева проволоки, движущейся с переменной скоростью. Проволока разогревается внутренним импульсным источником тепла. Параметры управления нагревом определяются путем решения обратной задачи для уравнения теплопроводности. Разработана система управления процессом электропластической деформации, которая включает в себя вычислительное устройство, где реализуется алгоритм определения параметров управления импульсным источником тепла. Проведены численные эксперименты и определены параметры управления температурным полем во время переходного процесса.

Дата публікації : 10.09.2013


Дослідження температурного поля дроту під час електропластичного волочіння

Кобильська О. Б.

Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2013. – № 1058. Сер. «Мат. модел. Інф. технології. Автоматизовані системи управління», вип. 21. – С. 43-49

Розглядається математична модель температурного поля у рухомому ізотропному осесимметричному середовищі з циклічно діючим імпульсним джерелом тепла. Вивчаються особливості дії імпульсних джерел тепла на температурний розподіл. В даній роботі досліджується температурний розподіл в осесимметричному середовищі під час електропластичного волочіння в залежності від виду імпульсного джерела тепла. Отримано чисельні розрахунки для матеріалів цинк і мідь, побудовані графіки температурних розподілів під час электропластичного волочіння.

Дата публікації : 10.09.2013


Моделювання імпульсного теплового процесу

Кобильська О. Б.

Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2013. – № 1063. Сер. «Мат. модел. Інф. технології. Автомат. системи управління», вип. 22. – С. 84-89

Побудована математична модель теплового процесу під час електропластичного плющення металу. Математична модель побудована у вигляді початково-крайової задачі для рівняння теплопровідності. Розв’язок задачі знайдено чисельним методом. Використана консервативна різницева схема. Проведено чисельні розрахунки для матеріалів вольфрам і молібден. З'ясовано, що теплові процеси слабо впливають на формування фізико-механічних властивостей, проте математична модель дозволяє контролювати температуру процесу виготовлення стрічки і отримувати стрічку високої якості.

Дата публікації : 09.05.2013


Нестаціонарні поздовжні хвилі в спадково-пружній циліндричній оболонці

В.П. Черненко, О.Б. Кобильська

Вісник Тернопільского національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – Том 68. – № 4. – С. 28–37.

Побудовано розв’язок осесиметричної крайової задачі про росповсюдження поздовжніх нестаціонарних хвиль у спадково-пружній циліндричній оболонці у випадку безмоментної теорії. Розглянуто поздовжній ударний вплив тангенціального типу на торець оболонки. Властивості матеріалу оболонки описано моделлю Ю. Работнова. Знайдено точний розв’язок даної задачі в зображеннях по Лапласу. За допомогою методу розчленування напружено-деформованого стану на складові отриманий розв’язок проаналізовано за часом. При малих і великих значеннях часу знайдено асимптотичні розв’язки в околі фронту і квазіфронту хвилі відповідно.

Дата публікації : 10.11.2012


Обернена нелокальна задача з умовою інтегрального перевизначення

Кобильська О. Б.

Математичне та комп'ютерне моделювання, Кам’янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка , 2012. — Вип. 7. — С. 118-124.

В даній роботі із залученням нелокальної інтегральної умови, розв’язуються обернені задачі для рівняння теплопровідності. Визначаються параметри керування температурним полем рухомого середовища, приводяться результати чисельних експериментів. Побудовані графіки температурних розподілів та розподілів значень параметрів

Дата публікації : 12.09.2012


Застосування ітераційних методів до визначення параметрів керування температурним полем

В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 4/2012 (75). – С. 34–37.

Розглядається математична модель теплового процесу, що відбувається у рухомому осесиметричномуізотропному середовищі з періодично діючим джерелом тепла. Для визначення параметра керування тепловим процесом розв’язана обернена задача з інтегральною умовою для рівняння теплопровідності. Запропонована методика визначення параметра керування температурним полем. Обернена задача теплопровідності представлена в екстремальній постановці. Для розв’язання отриманої задачі використано ітераційні методи. Знайдено параметри керування температурним полем для різних матеріалів і різних умов теплообміну поверхні циліндра.

Дата публікації : 16.05.2012


Modeling of temperature distribution of the mobile enviroment with pulse sources of heat

Kobilskaya E.

XIV International PhD Workshop OWD 2012. Conference archives PTETIS, vol.31., – Wisla. – рр. 210-213

In the thesis the new mathematical model of temperature field for the mobile isotropic environment with periodically operating heat sources is built. The mathematical model of the thermal process in the mobile environment in the form of a nonlocal problem with integral condition was built. The possibility and the limits of the integral condition for finding the solution of inverse problems and determining the main parameters of control the temperature field is shown. The method of search of parameter of control the temperature field is offered. The parameters of control for the temperature field for different materials and different environmentalconditions of heat exchange surface of the cylinder are obtained.

Дата публікації : 10.03.2012


Влияние электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов

Кобыльская Е. Б.

Монография // под. ред. Громова В Е.– Новокузнецк: Изд.-во ”СибГУ”, 2011.– 229с.

В монографии представлены результаты исследований влияния внешних энергетических воздействий на процессы деформации, прочность и пластичность материалов, а в некоторых статьях и физические основы технологии создания перспективных функциональных материалов. Рассмотрен ряд актуальных направлений физики конденсированного состояния, представляющих передний край науки. Книга предназначена для специалистов в области физики конденсированного состояния, обработки металлов давлением, металловедения и термической обработки механики деформируемого твердого тела и может быть полезна аспирантам и студентам старших курсов соответствующих специальностей.

Дата публікації : 21.02.2011