Публікації


Innovation approach to online forecasting the dynamics of house prices in Ukraine

Chernenko V., Slon Ya

Norwegian Journal of development of the International Science. – Oslo, Norway, 2019. – № 29/2019

Дата публікації : 17.04.2019


Оptimization model of project management to improve the tourist attractiveness of regions of Ukraine

Chernenko V.P.

Іnformation systems and innovative technologies in project and program management. Collective monograph, ISMA University of Applied Science, Riga (Latvia)

Дата публікації : 18.02.2019


Моделювання динаміки та прогнозування цін на житло в Україні за допомогою інформаційного веб-додатку

Черненко В.П., Слон Я.В.

Праці міжнародної науково-практичної конференції «ммп-2018». – Харків: ХНУРЕ, 2018

Дата публікації : 01.10.2018


Прогнозування цін на первинному ринку житла у Полтавський області за методом колокацій

Черненко В.П.

Колективна монографія «Математичні моделі та новітні технології управління ...», Харків, 2018

Дата публікації : 06.07.2018


Використання можливостей системи MathCad під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія масового обслуговування»

Черненко В.П.

Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк, 2018. – № 5

Дата публікації : 16.04.2018


Прогнозирование числа погибших в результате пожаров на основе модели коллокаций

Черненко В.П.

The scientific heritage № 22 (2018). P. 1, 2018, – Budapest (Hungary)

Дата публікації : 19.03.2018


Fire risk assessment in light of socio-economic factors

Chernenko Varvara, Nataliya Kyrylaha

Economic Annals – XXI. – 2017. – № 166 (7-8).

Дата публікації : 15.11.2017


Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук

Черненко В.П., Кирилаха Н.Г.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Дата публікації : 12.04.2017


Особливості вибору та використання інформаційних технологій у процесі навчання математичної статистики у майбутніх психологів

Черненко В.П., Почтовюк С.І.

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2017

Дата публікації : 16.03.2017


Моделювання термопружного стану під час електропластичної деформації

В.П. Ляшенко, В.П. Черненко, О.Б. Кобильска, А.В. Анісков

Вестник Херсонского национального технического университета. – Вып. 3(50). – Херсон: ХНТУ, 2014. – С. 350–354.

Розглядається математична модель температурного та напруженого стану рухомого ізотропного осесимметричного середовища з періодично діючим імпульсним джерелом тепла. Математична модель у вигляді системи крайових задач для диференціальних рівнянь теплопровідності і термопружності описує процеси, що відбуваються у тонкому рухомому дроті під час електропластичної деформації. Вивчаються особливості впливу імпульсних джерел тепла на температурний розподіл та розподіл напружень і переміщень. Досліджується залежності між механічною напругою і нагрівом зразків при пропусканні імпульсів струму. Отримані чисельні розрахунки для цинку, міді та неметалевих сплавів, побудовані графіки температурних розподілів та розподілів напружень і переміщень під час електропластичної деформації. Показано, що під дією імпульсного струму пластичність збільшується до 40 %.

Дата публікації : 15.09.2014


Об одном численном методе одномерной оптимизации

В.П. Черненко

Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна. Серія «Мат. моделювання. Інформ. технології. Автом. сист. управ.». – Харків: ХНУ, 2013. – № 1058. – Вип. 21. – С. 178–183.

В данной работе рассматривается новый прямой метод оптимизации унимодальной функции одной переменной на отрезке, приводится алгоритм метода. Проводится сравнительный анализ нового метода и трех методов одномерной оптимизации: метода деления отрезка пополам, метода золотого сечения и метода Фибоначчи. Все эти методы относятся к симметричным методам исключения отрезков. Показывается эффективность данного метода. В качестве показателя эффективности берутся относительное уменьшение первоначального интервала и количество вычислений значений функции, требуемых для достижения заданной точности.

Дата публікації : 10.06.2013


Моделирование деформированного состояния в наследственно-упругом стержне при крутильном ударе

В.П. Черненко

Вісник ЗНУ: Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 2. – С. 113–119.

В данной работе рассматривается краевая задача о крутильном ударе наследственно-упругого стержня конечной длины по одному из еготорцов. Внезапный крутильный удар задается единичной функцией Хэвисайда. Математическая модель данной задачи описывается в рамках наследственной теории упругости. Свойства материала стержня описываются ядром наследственности Абеля. Проводится анализ влияния параметра ядра Абеля на величину угла закручивания при фиксированном значении времени. В качестве объектовисследованияберутся два композитныхматериала (фторопластик, полимербетон) и дуралюмин, которыйможетбытьиспользованкак компонент композита. Анализируются, полученные в результате численных расчетов, графики зависимости угла закручивания от продольной координаты стержня для различных моментов времени.

Дата публікації : 25.12.2012


Нестаціонарні повздовжні хвилі в спадково-пружному стрижні при тепловому ударі

В.П. Черненко

Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. – Рівне: РДГУ, 2012. – Вип. 9(18). – С. 176–181.

В даній роботі розв’язується задача про повздовжні хвилі в спадково-пружному стрижні, збуджені тепловим ударом при відомій торцьовій температурі. Властивості матеріалу стрижня описуються моделлю Работнова. Розв’язок крайової задачі знаходиться за допомогою чисельних методів.

Дата публікації : 30.11.2012


Нестаціонарні поздовжні хвилі в спадково-пружній циліндричній оболонці

В.П. Черненко, О.Б. Кобильська

Вісник Тернопільского національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – Том 68. – № 4. – С. 28–37.

Побудовано розв’язок осесиметричної крайової задачі про росповсюдження поздовжніх нестаціонарних хвиль у спадково-пружній циліндричній оболонці у випадку безмоментної теорії. Розглянуто поздовжній ударний вплив тангенціального типу на торець оболонки. Властивості матеріалу оболонки описано моделлю Ю. Работнова. Знайдено точний розв’язок даної задачі в зображеннях по Лапласу. За допомогою методу розчленування напружено-деформованого стану на складові отриманий розв’язок проаналізовано за часом. При малих і великих значеннях часу знайдено асимптотичні розв’язки в околі фронту і квазіфронту хвилі відповідно.

Дата публікації : 10.11.2012