Публікації


Формування загальнолюдських моральних цінностей школярів як основа духовного виховання

С.І. Почтовюк

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» – № 3(75). – 2014. – С. 88–93.

Розглядаються проблеми духовно-морального виховання школярів. Визначено оптимальні умови формування понять про загальнолюдські моральні цінності, моральні основи виховання та розвитку особистості, що є засобом формування духовності людини. Запропоновані завдання, практична реалізація яких спрямована на формування особистісних рис людини, що включають в себе національну свідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-естетичну культуру.

Дата публікації : 21.07.2014


The feasibility of the concept of sustainable development in the field of education in Ukraine

S. Pochtovyuk, Marie Hesková a kol

Mezinárodni vědecké conference “Udržitelný rozvoj V.”. - České Budějovice: VŠERS. – 20.- S.16-22

The basic aspects of sustainable development in the field of Education of Ukraine, education is seen as a major factor for sustainable development, set out his principles and conditions of sale. We consider the complex problems of education, aimed at implementing a sustainable future.

Дата публікації : 21.03.2014


Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення шкільних дисциплін

С.І. Почтовюк

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. – № 31. – 2013. – С. 271–277.

Розглядаються деякі методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення шкільних дисциплін. Обґрунтовується необхідність використання ІКТ в освітньому процесі та дидактичні можливості відповідних технічних засобів. Наводяться приклади розвʼязування деяких задач за допомогою ІКТ, переваги наведеного способу розвʼязування.

Дата публікації : 20.12.2013


Дослідження часових рядів на основі методу SSA

Н.Г. Кирилаха, Т.А. Потопальська

Матеріали XX Міжн. наук.-прак. конф. “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства ”. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 39–40.

Дата публікації : 28.01.2013


Методичні основи розвитку критичного мислення студентів в процесі навчання інформатики в технічних коледжах

С.І. Почтовюк

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2011. – № 13 (20). –С. 133–140.

Розглядаються компоненти методичної системи розвитку критичного мислення студентів у процесі навчання інформатичних дисциплін. Розкрито психолого-педагогічні проблеми формування та розвитку критичного мислення студентів у процесі навчання інформатики. Обґрунтовано необхідність формування у майбутніх фахівців таких властивостей критичного мислення, як логічність, системність, гнучкість та широта мислення. Приділено увагу рефлексивній діяльності студентів, розвиток якої дає їм змогу усвідомити власну діяльність та унікальність.

Дата публікації : 12.12.2011


Психологічні механізми рефлексії та якості критичного мислення майбутнього програміста

С.І. Почтовюк

Проблеми освіти: наук. зб. – № 56. – 2008. – С. 50–55.

Розглядаються різні точки зору на роль критичного мислення в організації і здійсненні діяльності. Для більш глибокого розуміння критичного мислення з’ясовується, що являє собою психологічний механізм рефлексії. На основі проведеного дослідження уточнюються якості критичного мислення, які вважається за необхідне формувати і розвивати в процесі навчання програмування.

Дата публікації : 06.06.2008