Публікації


Creation of educational and research software for integrated assessment of energy consumption and sustainable development of regions

Svitlana Pochtovjuk, Iryna Shvedchykova, Iryna Soloshych

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’19). – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraine), 2019.

Дата публікації : 23.09.2019


Application of the software «Sustainable development» to determine the environmental safety of the regions

Pochtovjuk S. Soloshich I.

International Journal of Engineering and Technology (UAE). – 2018. – Vol 7, No 4.3 (2018) : Special Issue 3

Дата публікації : 12.08.2018


Сутність методичної компетентності вчителя інформатики

Почтовюк С.І.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Вип. 4 (95).

Дата публікації : 20.05.2018


Індивідуальність як значуща характеристика особистості сучасного вчителя

Почтовюк С.І.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2018. – Випуск 1 (42).

Дата публікації : 19.02.2018


Особливості вибору та використання інформаційних технологій у процесі навчання математичної статистики у майбутніх психологів

Черненко В.П., Почтовюк С.І.

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2017

Дата публікації : 16.03.2017


Комплексний підхід у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в процесі наукової діяльності майбутніх екологів

Почтовюк С.І., Солошич І.О.

Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – Том 52, № 2. – 2016.

Дата публікації : 23.05.2016


Формування загальнолюдських моральних цінностей школярів як основа духовного виховання

С.І. Почтовюк

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» – № 3(75). – 2014. – С. 88–93.

Розглядаються проблеми духовно-морального виховання школярів. Визначено оптимальні умови формування понять про загальнолюдські моральні цінності, моральні основи виховання та розвитку особистості, що є засобом формування духовності людини. Запропоновані завдання, практична реалізація яких спрямована на формування особистісних рис людини, що включають в себе національну свідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-естетичну культуру.

Дата публікації : 21.07.2014


The feasibility of the concept of sustainable development in the field of education in Ukraine

S. Pochtovyuk, Marie Hesková a kol

Mezinárodni vědecké conference “Udržitelný rozvoj V.”. - České Budějovice: VŠERS. – 20.- S.16-22

The basic aspects of sustainable development in the field of Education of Ukraine, education is seen as a major factor for sustainable development, set out his principles and conditions of sale. We consider the complex problems of education, aimed at implementing a sustainable future.

Дата публікації : 21.03.2014


Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення шкільних дисциплін

С.І. Почтовюк

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. – № 31. – 2013. – С. 271–277.

Розглядаються деякі методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення шкільних дисциплін. Обґрунтовується необхідність використання ІКТ в освітньому процесі та дидактичні можливості відповідних технічних засобів. Наводяться приклади розвʼязування деяких задач за допомогою ІКТ, переваги наведеного способу розвʼязування.

Дата публікації : 20.12.2013


Дослідження часових рядів на основі методу SSA

Н.Г. Кирилаха, Т.А. Потопальська

Матеріали XX Міжн. наук.-прак. конф. “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства ”. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 39–40.

Дата публікації : 28.01.2013


Методичні основи розвитку критичного мислення студентів в процесі навчання інформатики в технічних коледжах

С.І. Почтовюк

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2011. – № 13 (20). –С. 133–140.

Розглядаються компоненти методичної системи розвитку критичного мислення студентів у процесі навчання інформатичних дисциплін. Розкрито психолого-педагогічні проблеми формування та розвитку критичного мислення студентів у процесі навчання інформатики. Обґрунтовано необхідність формування у майбутніх фахівців таких властивостей критичного мислення, як логічність, системність, гнучкість та широта мислення. Приділено увагу рефлексивній діяльності студентів, розвиток якої дає їм змогу усвідомити власну діяльність та унікальність.

Дата публікації : 12.12.2011


Психологічні механізми рефлексії та якості критичного мислення майбутнього програміста

С.І. Почтовюк

Проблеми освіти: наук. зб. – № 56. – 2008. – С. 50–55.

Розглядаються різні точки зору на роль критичного мислення в організації і здійсненні діяльності. Для більш глибокого розуміння критичного мислення з’ясовується, що являє собою психологічний механізм рефлексії. На основі проведеного дослідження уточнюються якості критичного мислення, які вважається за необхідне формувати і розвивати в процесі навчання програмування.

Дата публікації : 06.06.2008