Вимоги до оформлення


Вимоги до тексту тез доповідей:

1. Формат сторінки А4.

2. Поля: 2 см – з усіх сторін. Всі об'єкти (таблиці, рисунки, формули) не повинні виступати за межі полів.

3. Орієнтація – книжкова.

4. Шрифт – Times New Roman, колір – чорний, розмір шрифту – 14 пт.

5. Міжрядковий інтервал – одинарний.

6. Відступ першого рядка абзацу – 1,25 см.

7. Текст повинен бути оформлений в єдиному стилі.

8. В тезах не допускаються скорочення слів і словосполучень.

9. Назва, автори, поштову та електронну адресу розміщуються на початку тез. Назва – великими літерами (напівжирним) розміщується посередині.

10. Наявність списку літератури обов'язкова.

11. Наявність посилань (у квадратних дужках) по тексту на використану літературу обов'язково. Для цитат вказується джерело та сторінка.

12. Вирівнювання тексту по ширині, без переносу слів, відсутність підкреслень.

13. Вимоги до статті у збірник наукових праць КрНУдивись на сайті http://www.kdu.edu.ua/

14. Тези повинні містити такі розділи:

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ, МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ  ДОСЛІДЖЕНЬ,  ВИСНОВКИ, ЛІТЕРАТУРА

15. Тези/статті завантажуюся у форматі *.doc та *.docx.

 

Вимоги до рисунків (графіків):

1. Рисунки розташовуються по тексту, орієнтація – книжкова.

2. Всі об'єкти мають бути чорно-білими.

3. Нумерація рисунків наскрізна, арабськими цифрами.

4. Назви рисунків обов'язкові.

5. Приклад оформлення назви рисунка:

Рисунок 1 – Температурне розподіл

 

Вимоги до формул:

1. Формули в редакторі MathType, по центру. Для редактора параметри наступні: рядкові, великі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші – Times New Roman Cyr. Розмір звичайний 14 пт, великий індекс – 8 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 14 пт, маленький символ –10 пт.

2. Формули розташовуються на окремих рядках, нумеруються наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які зазначаються на рівні формули праворуч у круглих дужках. Безпосередньо під формулою наводиться розшифрування символів і числових коефіцієнтів, якщо вони не були пояснені раніше в тексті. Перший рядок розшифрування починається словом «де» без двокрапки після нього. Вище та нижче кожної формули має бути залишено один вільний рядок.

3. Перенесення формул допускається на математичних знаках, які повторюються на початку та в кінці перенесення.

 

Вимоги до оформлення таблиць:

1. Таблиці у форматі Word розташовуються по тексту, орієнтація – книжкова.

2. Заголовки таблиць обов'язкові.

3. У таблиці дозволяється використовувати шрифт розміром від 12 пт до 14 пт.

4. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

5. Якщо частина таблиці переноситься на іншу сторінку, то в лівому кутку над «шапкою» таблиці пишеться «Продовження таблиці» та її номер. Заголовок таблиці не повторюється.

6. Приклад оформлення назви таблиці:

Таблиця 1 – Результати  порівняння  чисельних

розрахунків і вимірів.