Использование дельта-функции Дирака в математических моделях

Розглядаються математичні моделі температурних полів нескінченної осесиметричної області, що розігрівається рухомим зосередженим внутрішнім джерелом тепла. Джерело тепла представлено за допомогою дельта–функції Дірака. Після застосування перетворення Фур’є - Ляпласа однорідна крайова задача для рівняння теплопровідності зведена зведена до задачі Штурма-Ліувілля для звичайного диференціального рівняння. Отримані аналітичні розв’язки спрощених задач Запропонована структура алгоритму розв’язку нелінійної задачі та блок-схема керування температурним полем на основі запропонованого алгоритму. Проведені чисельні експерименти та побудовані температурні розподіли.Автори: В.П. Ляшенко
Дата публікації: 2013-10-10
Опубліковано: Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (80), – С. 66–69.

09:01:02 11.12.2014