The concentrator of the fire extinguishing system

A concentrator intended for collect and processing signals of the origin of fire from different sensors and devices is developed.Information from the sensors is transmitted through the system of main and remote concentrators to the fire extinguishing system. The information system is based on the continuous notion of the process of fire occurrence. This system allows one to read the signals from sensors and transmit them to the control panel located at a considerable distance from the seat of fire.Operation of space-time transformation of information (STTI) is defined as an action that combines scanning, measurement, data processing and issuing control signals. CAN interface is created to provide a high level of data protection against damages during operation under difficult conditions.

Розроблено концентратор системи пожежегасіння, що складається з основних і віддалених концентраторів. Запропонована інформаційна система пожежегасіння дозволяє збирати та обробляти сигнали про виникнення пожежі від різноманітних датчиків і пристроїв. В основу інформаційної системи покладені континуальні уяв­лення про процес виникнення пожежі. Через систему основних і віддалених концентраторів інформація обробля­ється в інформаційній системі та передається на пульт керування, що розташований на значній відстані від джерела пожежі. Операція просторово-часового перетворення інформації визначена як дія, у якій поєднано сканування вимір та обробка інформації з наступною передачею керуючих сигналів. Для забезпечення високого рівня захисту інформації від ураження під час роботи в складних умовах і сповіщати про пожежу у реальному часі створено CAN інтерфейс.Автори: V. Lyashenko, M. Zagirnyak, A. Zinoviev, Y. Soloviev, Ossokine Guennadi
Дата публікації: 2014-02-13
Опубліковано: Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2/2014 (85). – С. 73–78.

09:11:50 11.12.2014