Задача керування джерелом тепла

Розглянуто математичну модель процесу електропластичної деформації рухомого дроту у вигляді нелінійної крайової задачі для рівняння теплопровідності рухомої циліндричної області з періодично діючим у ній внутрішнім джерелом тепла. Розглянуто задачу керування імпульсним джерелом тепла під час процесу електропластичної деформації. Запропонована методика визначення параметракерування температурним полем. Якість керування оцінювалась за допомогою квадратичного функціоналу якості, що визначений на розв’язках нестаціонарного рівняння теплопровідності. Умови оптимальності формулюються у вигляді системи рівнянь для вихідного і спряженого стануциліндричної області. Розв’язок системи знайдено ітераційним методом. Для пошуку додаткової інформації, необхідної для постановки задачі керування джерелом тепла в нестаціонарній задачі теплопровідності використовується інтегральна умова, що виражає баланс енергії зони нагрівання. Проведені числові розрахунки температурних розподілів.Автори: Кобильська О. Б.
Дата публікації: 2013-09-12
Опубліковано: Наук. збірник «Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології». – Львів: ІППММ ім. Я.С. ПідстригППача НАН України, 2013. – № 17. – С. 65–71.

09:30:52 11.12.2014